મંગળવાર, 7 ઑગસ્ટ, 2018

શાળાનું આયોજન


પંચશીલ વિદ્યાલય,ડીસા, જિલ્લો- બનાસકાંઠા
શૈક્ષણિક વર્ષ-૨૦૧૮-૨૦૧૯-આયોજન

ક્રમ
માસ
વેકેશનના દિવસો
રવિવાર
જાહેર રજા
સ્થાનિક રજા
કામના દિવસો
માસ ન દિવસો
1
 જુન
10
 3
01
0
16
30
2
જુલાઈ
-
5
0
0
26
31
3
ઓગસ્ટ
-
4
3
0
24
31
4
સપ્ટેમ્બર
-
5
3
4
18
30
5
ઓક્ટોબર
-
4
3
1
23
31
6
નવેમ્બર
21
2
0
0
7
30
7
ડિસેમ્બર
-
5
1
0
25
31
8
જાન્યુઆરી
-
4
2
1
24
31
9
ફેબ્રુઆરી
-
4
0
0
24
28
10
માર્ચ
-
5
2
1
23
31
11
એપ્રિલ
-
4
2
0
24
30
12
મે- જુન
26-9jun
1
0
0
4
31

કુલ દિવસો
57
46
17
7
238
365

પરીક્ષા
તારીખ
ધોરણ
પુરક પરીક્ષા
૬,૮,૯,જુલાઈ
ધો.-૧૦, ધો.-૧૨ સા.પ્ર.,વિ.પ્ર.
પ્રથમ કસોટી
૧૯-૧૦-૧૮
થી
૩૦-૧૦-૧૮
ધો.-૯,૧૦,(S.A-1) અને ધો.-૧૧,૧૨ સા.પ્ર.,
પ્રિલિમ પરીક્ષા
૨૮-૦૧-૨૦૧૯ થી
૦૬-૦૨-૨૦૧૯
ધો.-૧૦,(S.A-2) અને ધો.-૧૧,૧૨ સા.પ્ર.
એસ.એસ.સી. પરીક્ષા
૧૨-૨-૨૦૧૯ થી ૧૪-૦૨-૧૯
શાળા કક્ષા મરજીયાત વિષય
વાર્ષિક પરીક્ષા
૦૮-૪-૧૯ થી ૧૬-૦૪-૧૯
ધો.-૯,(S.A-2) અને ધો.-૧૧ સા.પ્ર
ધોરણ-૯

* શૈક્ષણિક મુલ્યાંકન મુખ્ય સાત વિષયો વિભાગ-1(એ)
સત્ર
ક્રમ
મૂલ્યાંકનનો સમયગાળો
મૂલ્યાંકનનો પ્રકાર
ગુણભાર
સત્ર પ્રમાણે ગુણ
શૈ. વર્ષના ગુણ
પ્રથમ સત્ર
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-1
10%
50%
100%
તા.૯-૦૯-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-2
10%
૧૯ ઓક્ટો.થી ૩૦ઓક્ટો
SA-1
30%
દ્ધિતિય સત્ર
તા.૯-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાં.
FA-3
10%
50%
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-4
10%
૮ એપ્રિલ થી ૧૬ એપ્રિલ
SA-2
30%

* વૈકલ્પિક ત્રણ વિષયો માટે વિભાગ-1(બી)
 
સત્ર
ક્રમ
મૂલ્યાંકનનો સમયગાળો
મૂલ્યાંકનનો પ્રકાર
ગુણભાર
સત્ર પ્રમાણે ગુણ
પ્રથમ સત્ર
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-1
30%
50%
તા.૯-૦૯-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-2
30%
૧૯ ઓક્ટો.થી ૩૦ઓક્ટો
SA-1
40%
દ્ધિતિય સત્ર
તા.૯-૧૨-૨૦૧૭ સુધીમાં
FA-3
30%
50%
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA-4
30%
૮ એપ્રિલ થી ૧૬ એપ્રિલ
SA-2
40%
* વિભાગ-1(એ) વર્ષાન્તે શૈક્ષણિક સિદ્ધિના માપન (ગ્રેડ)
ગ્રેડ
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E1
E2
ગુણ
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
41-50
33-40
21-21
00-20
ગ્રેડ બિંદુ
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
-
-
* ત્રણ વૈકલ્પિક વિષયોના પંચબિંદુ સ્કેલ 
ગ્રેડ
A+
A
B+
B
C
ગુણ
90 થી વધુ
75-90
60-75
45-60
33-45

* શાળાના ઉજવણીના દિવસો -૨૦૧૨ +

ક્રમ
ઉજવણી દિવસ
તારીખ
વિશ્ર્વ વસ્તી દિન
૧૧ જુલાઈ
સ્વાતંત્ર્ય દિન
૧૫ ઓગસ્ટ
શિક્ષક દિન
૫ સપ્ટેમ્બર
ગાંધી જયંતી
૨ ઓક્ટોબર
ડો. બાબા સાહેબનો નિર્વાણ દિન
૬ ડિસેમ્બર
ધ્વજ દિન
૭ ડિસેમ્બર
રાષ્ટ્રીય યુવા દિન
૧૨ જાન્યુઆરી
પ્રજાસત્તાક દિન
૨૬ જાન્યુઆરી
ગાંધી નિર્વાણ દિન
૩૦ જાન્યુઆરી
૧૦
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિન
૨૮ ફ્રેબ્રુઆરી
૧૧
ડો. બાબા સાહેબની જન્મજ્યંતી
૧૪ એપ્રિલ

* સપ્તાહ ઉજવણી
ક્રમ
વિગત
સમય
શ્રમ શિબિર

યોગ શિબિર

વિજ્ઞાન સપ્તાહ

કારકિદી સપ્તાહ

ટ્રાફિક સપ્તાહ

ગ્રાહક સુરક્ષા સપ્તાહ

વ્યસન મુક્તિ સપ્તાહ


* બાહ્ય પરીક્ષાઓ
સંસ્કૃત પરીક્ષા
ગાયત્રી પરીક્ષા
ચિત્રકામ પરીક્ષા
પ્રખરતાશોધ પરીક્ષા
માધ્ય.શિ.શિ, પરીક્ષા
રાષ્ટ્રિય પ્રતિભા શોધશૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ધોરણ -૯-૧૦ FA અને SA

ધોરણ- ૯
મૂલ્યાંકન
ધોરણ- ૧૦
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA1
તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાં
તા.૯-૦૯-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA2
તા.૯-૦૯-૨૦૧૮ સુધીમાં
૧૯ ઓક્ટો.થી ૩૦ઓક્ટો
SA1
૧૯ ઓક્ટો.થી ૩૦ઓક્ટો
તા.૯-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
FA3
તા.૯-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાં
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૯ સુધીમાં
FA4
તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૯ સુધીમાં
૮ એપ્રિલ થી ૧૬ એપ્રિલ
SA2

તા.૨૮-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૯

 બોર્ડની પરીક્ષા તા.૦૭-૦૩-૨૦૧૯ થી તા. ૨૭/૩/૨૦૧૯
શાળાની વાર્ષિક પરીક્ષા ૦૫-૦૪-૨૦૧૯ થી તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૯
ઉનાળુ વેકેશન તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૯ થી તા.૦૪-૦૬-૨૦૧૯

પ્રથમ સત્ર
તા.૧૧-૦૬-૨૦૧૮ સોમવાર થી તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૮ રવીવાર
કાર્ય દિવસ=૧૧૪
દિવાળી વેકેશન
તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૮ સોમવારથી તા.૨૫-૧૧-૨૦૧૮ રવીવાર
રજાના દિવસ=૨૧
દ્રિતિય સત્ર       
તા.૦૬-૧૧-૨૦૧૭ સોમવારથી તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૮ સોમવાર
કાર્ય દિવસ=૧૨૪
ઉનાળુ વેકેશન   
તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૯ મંગલવારથી તા.૦૯-૦૬-૨૦૧૯ સોમવાર
રજાના દિવસ=૩૫


પંચશીલ વિદ્યાલય,જુના બસ સ્ટેશન રોડ, ડીસા
શાળાની રજાની યાદી ૨૦૧૮-૧૯
ક્રમ
તારીખ
વિગત
રજા
 પ્રકાર
સંખ્યા
1
19/06/2018
શનિવાર
રમજાન ઈદ
જાહેર
1
2
15/08/2018
બુધવાર
 સ્વાતંત્ર્ય દિન
જાહેર
1
3
17/08/2018
શુક્રવાર
પતેતી
જાહેર
1
4
22/08/2018
બુધવાર
 બકરી ઈદ
જાહેર
1
5
01/09/2018
શનિવાર
રાંધણ છઠ
સ્થાનિક
1
6
03/09/2018
સોમવાર
 જન્માષ્ટમી
જાહેર
1
7
04/09/2018
  મંગળવાર
પારણા નવમી
સ્થાનિક
1
8
13/09/2018
ગુરુવાર
સંવત્સરી /ગણેશ
જાહેર
1
9
20/09/2018
ગુરુવાર
ગણેશ વિસર્જન
સ્થાનિક
1
10
25/09/2018
  મંગળવાર
ભાદરવી પુનમ
સ્થાનિક
1
11
21/09/2018
શુક્રવાર
મહોરમ
જાહેર
1
12
02/10/2018
  મંગળવાર
ગાંધી જ્યંતિ
જાહેર
1
13
17/10/2018
બુધવાર
મહાષ્ટમી
સ્થાનિક
1
14
18/10/2018
ગુરુવાર
દશેરા
જાહેર
1
15
31/10/2018
બુધવાર
સરદાર પટેલ  જયંતિ
જાહેર
1
16
5/11/18  થી
૨૫/૧૧/૨૦૧૮
દિવાળી વેકેશન
જાહેર
21
17
25/12/2018
  મંગળવાર
નાતાલ
જાહેર
1
18
14/01/2019
સોમવાર
ઉતરાયણ
જાહેર
1
19
15/01/2019
  મંગળવાર
વાસી ઉતરાયણ
સ્થાનિક
1
20
26/01/2019
શનિવાર
પ્રજાસત્તાક  દિન
જાહેર
1
21
04/03/2019
સોમવાર
મહા શિવરાત્રી
જાહેર
1
22
21/03/2019
ગુરુવાર
હોળી
સ્થાનિક
1
23
22/03/2019
શુક્રવાર
 ધૂલેટી
જાહેર
1
24
17/04/2019
બુધવાર
મહાવીર જ્યંતિ
જાહેર
1
25
19/04/2019
શુક્રવાર
ઉડ ફ્રાઈડે
જાહેર
1
26
6/5/19 થી
09/06/2019
ઉનાળુ વેકેશન
જાહેર
35

80
નોંધ=  ૧. રાજ્ય સરકાર રજામાં ફેરફાર કરે તો સુચના મુજબ સમયમાં ફેરફાર

   કરવામાં આવેશે..
2. સ્થાનિક ઉત્સવોમાં અને શાળા મંડળની સુચના મુજબ શાળાનો સમય

   સવાર નો રાખવામાં આવશે.


પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા
:: શાળાનું બિન શૈક્ષણિક વાર્ષિક(વહિવટી) આયોજન ::
ક્રમ
માસ
વિગત
એપ્રિલ
+ વાષિક આંકડાકીય માહિતી એકઠી કરવી.
+ જી.પીએફના હિસાબી પત્રકો તેયાર કરવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ વેકેશનની જાણ અને શિક્ષકોના સરનામા નોધવા.
+ ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરના મેળવણા કરવા.
+ ગત વર્ષના હિસાબનું સરવૈયું તૈયાર કરવું.
+ ચાલુ વર્ષનું બજેટ તૈયાર કરવું અને મંડળને મોકલવું.
+ ઈન્કમ ટેક્ષનું ફોર્મ ભરીને મોકલવું.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ વર્ષ દરમિયાન ભરેલ વ્યવસાય વેરાનું ફોર્મ ભરીને મોકલવું.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારીઓના ખાનગી અહેવાલના પત્રકો તૈયાર કરવા.
મે
+ ઉપજ ખર્ચના પત્રકો ૧ થી ૨૦ તૈયાર કરીને મોકલવા.
+ શાળા માટે જરૂરી સ્ટેશનરીની યાદી કરી ખરીદવી અથવા છપાવવી.
+ નવા વર્ગ વધારાની શક્યતા હોય તો પત્રકો તૈયાર કરવા.
+ કર્મચારીઓની સેવાપોથીની વિગતો પુરી કરવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ જાહેર પરીક્ષાના પરીણામની તારીખના જાણી વિધાર્થીઓના પ્રમાણપત્રો તૈયાર કરવા.
+ શાળાના વર્ષિક હિસાબો સી.એ. પાસે ઓડિટ કરાવવા.
+ પ્રવેશ ફોર્મનું વિતરણ કરવું.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ વાર્ષિક રજાઓની યાદી તૈયાર કરવી.
જુન
+ પ્રવેશ ફોર્મ સ્વીકારવા.
+ સી.એ. રીપોર્ટની નકલ મંડળ અને કચેરીને મોકલવી.
+ નવા પ્રવેશાર્થીઓની ફી એકત્ર કરી જમા લેવી
+ વર્ગ વધારા કે ધટાડાની દરખાસ્ત રજુ કરવી.
+ શિક્ષકો પાસેથી નવા વર્ષનું આયોજન એકત્ર કરવું.
+  જનરલ સમયપત્રક આચાર્યની સુચના મુજબ તૈયાર કરવું.
+ પત્રક -૧ રોજગાર કચેરીને મોકલવું
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ પ્રમાણપત્રો પ્રમાણિત કરવા માટે ચકાસણી કરવી.
જુલાઈ
+ કર્મચારીઓના વાર્ષિક ઈજાફાની ગણતરી કરી ઈજાફાની નોંધ કરવી.
+ જુદીજુદી શિસ્જવૃતિઓ માટે દરખાસ્તો તૈયાર કરીને મોકલવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ નવો પ્રવેશ મેળવનાર વિધાર્થીઓની નોધ જી.આર.માં કરવી.
+ નવો પ્રવેશ મેળવનાર વિધાર્થીઓના પ્રમાણપત્રો ખરાઈ માટે મોકલવા.
                                                                                
ઓગસ્ટ
+ માર્ચમાં બેસનાર ખાનગી ઉમેદવારોની દરખાસ્ત તૈયાર કરી મોકલવી.
+ મકાન ભાડા પ્રમાણપત્રનું ચલણભરી રીન્યુઅલ પ્રમાણપત્ર મેળવવું.
+ પ્રથમ કસોટી માટે પ્રશ્રપત્ર છપાવવા આપવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ શાળાના હિસાબો જિ.શિ.અ.કચેરી પાસેથી તારીખ મેળવી ઓડિટ કરાવવા.
+ વાર્ષિક નિરીક્ષણ અહેવાલ તથા સાથે જોડવાના પત્રકો તૈયાર કરવા
સપ્ટેમ્બર
+ 30 મી સપ્ટેમ્બરની માહિતી તૈયાર કરવી.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર કર્મચારીયોની યાદી તૈયાર કરી પગાર બિલ સાથે મોકલવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ રોજગાર કચેરીને ત્રિમાસીક પત્રક તૈયાર કરી મોકલવું
ઓક્ટોમ્બર
+ તહેવાર પેશગી અને બોનસના બીલ બનાવવા.
+ દિવાળી વેકેશન માટે શિક્ષકોન સરનામા નોધવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ જાહેર પરીક્ષાઓ માટે વિધાર્થીઓના આવેદનપત્રો ભરાવી લેવા.
નવેમ્બર
+ આવેદન પત્રો તૈયાર કરી નિયત કરેલ જગ્યાએ જમા કરાવવા.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ બીજા સત્રની સત્ર ફી એકત્ર કરાવી જમા લેવી.
ડીસેમ્બર
+ સામાયિકોના વર્ષિક લાવાજમ ભરવા.
+ કર્મચારીઓ પાસેથી  ઈન્કમટેક્ષની રકમ એકત્રીત કરી ઈન્કમટેક્ષ જમા કરાવવો.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ ત્રિમાસીક ખર્ચના હિસાબો તૈયાર કરવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ રોજગાર પત્રક મોકલવું
૧૦
જાન્યુઆરી
+ કર્મચારીઓની સેવાપોથીની વિગતો પુરી કરવી.
+ કર્મચારીઓની વાર્ષિક આવકની ગણતરી કરી બાકીના ઈન્કમ ટેક્ષની ગણતરી કરવી.
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા.
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ જુથ વીમાની કપાત પગારમાંથી કરવી.
૧૧
ફ્રેબ્રુઆરી
+ શાળાકિય ખરીદીની યાદી બનાવવી.
+ બાકી રહેતાં પુરવણી બિલો બનાવવા.
+ આવેલ શિષ્યવૃતિની રકમની ચકાસણી કરવી બાકી રહેલશિષ્યવૃતિની ચુકવણી કરવી
+ HSC/SSCની પરીક્ષની રસીદો મેળવી વિતરણ કરવું

માર્ચ
+ નિભાવ ગ્રાન્ટનો છેલ્લો હપ્તો મેળવવો.
+ શાળા માટે ગ્રાન્ટની ગણતેરી કરી લેવી અને ન મળેલ ગ્રાન્ટ માટે રજુઆત કરવી.
+ વાર્ષિક ખર્ચની ગણતરી કરી ટકાવારી પ્રમાણે બાકી રહેતું ખર્ચ પુર્ણ કરવું
+ માસીક વર્ગ રજીસ્ટર ચકાસણી કરી જમા લેવા.
+ કર્મચારી મસ્ટર રોલમાં નવા માસના નામો લખી પુર્ણ કરવા. 
+ અન્ય ગ્રાન્ટના બિલો મોકલવા.
+ રોજગાર પત્રક મોકલવું
+ અગામી માસનું પગાર બિલ તૈયાર કરીને મોકલી આપવું.
+ ધટતી ગ્રાન્ટ માટે મંડળ પાસે માગણી મુકવી.
+ બકી ચુકવાણા ચુકવી  હિસાબો ચુક્તે કરવા.
+ ડેડસ્ટોકનું મેળવણું કરી વાર્ષિક હિસાબો પુરા કરવા.
+ બાકી ઈન્કમટેક્ષની કપાત કરવી.

જનરલ કામગીરી

-> વર્ગવાર રીપીટર વિધાર્થીઓની ફી એકત્રીત કરવી.
-> શાળાના રેકોર્ડની યોગ્ય જાળવણી કરવી.
-> વિધાર્થીઓને શિષ્યવૃતિની ચુકવણી કરવી
-> શાળા છોડી ગયેલ વિધાર્થીઓના નામ જી.આર.માં તથા કમી રજીસ્ટરમાં નોધવા.
-> રોજમેળમાં વ્યવાહારની નોધ કરી સહી કરી આચાર્યની સહીમાં મુકવો.
-> શાળા માટે સુચના મુજબ ખરીદી કરવી.
-> રોજમેળ પરથી હિસાબ ખાતાવહીમાં ખતવી તેની ચકાસણી કરાવવી.
-> વિધાર્થી દૈનિક હાજરીની દૈનિકબુકમાં ચકાસણી કરી સરવાળા કરવા.
-> વર્ગવાર સરાસરી હાજરીની નોધ રાખવી.
-> ખાતાકિય ઓડિટના પત્રકો તૈયાર કરવા.
-> વ્યવસાય વેરો કે અન્ય વધારાની રકમ ચલનથી જમા કરાવવી.
-> પગાર ગ્રાન્ટના પુરવણી બિલો બનાવવા અને સમયસર મોકલવા.
-> પેન્સન દરખાસ્ત તૈયાર કરી સમયસર રજુ કરવી.
-> ખાતા,મંડળ અને વિધાર્થીઓને લગતા પત્રો તૈયાર કરી મોકલી આપવા.
-> આવનાર મુલાકાતીઓની અરજીઓ સ્વીકારી જવાબો તૈયાર કરી તેનો નિકાલ કરવો.